مرور رده

گالری تصویر

سلام پاییز

سلام پاییز اگرچه هنوز چند قدمی تا وصالت فاصله است اما صدای خیس نفس هایت را از همین فاصله هم می توان شنید. پاییز دوباره بیا بیا و دست دو عاشق را به دست هم بسپار و خش خش خشک برگهایت را به تنهایی رهگذران و رقص نور و رنگ لا به…